joint festival

After 2 years, the project for cross-border cooperation again showed results. Namely, the two municipalities from the Macedonian side, the municipality of Pehčevo, and from the Bulgarian side, the municipality of Breznica, finished the activity for a joint festival in the field of folklore and traditions who was held on 12-16.07.2022 in Pehcevo and 26-28.08.2022in Breznica , the peoples of both countries took an active part in the same.

По 2 години проектот за прекугранична соработка повторно покажа резултати. Имено, двете општини од македонска страна општина Пехчево и од бугарска општина Брезница ја завршија активноста за заеднички фестивал од областа на фолклорот и традицијата кој се одржа на 12-16.07.2022 во  Пехчево и 26-28.08.2022 година во Брезница, народите на двете земји зедоа активно учество во истото.

След 2 години проектът за трансгранично сътрудничество отново даде резултати. Именно двете общини от македонска страна, община Пехчево и българската община Брезница, приключиха дейността по съвместен фестивал в областта на фолклора и традицията, който се проведе на 12-16.07.2022 в г. Пехчево и 26-28.08.2022 г. в Брезница, народите на двете страни взеха активно участие в същите.

add your comment